Wykaz szkół i placówek oświatowych

Powody i cele publikacji wykazu

Wykaz należy traktować jako punkt wyjścia do weryfikacji wszystkich danych w ramach systemu informacji oświatowej. Powinien on służyć do porównań stanu ewidencji szkół i placówek prowadzanej przez organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego ze stanem szkolnych/placówkowych baz danych przekazywanych w ramach SIO, tj. do sprawdzania, czy wszystkie podmioty zobowiązane przekazały dane.

Dane prezentuje się w układzie jednostek samorządu terytorialnego (JST) jako organów prowadzących lub rejestrujących szkoły i placówki (jest to układ podstawowy dla finansowania zadań oświatowych oraz badania zatrudnienia nauczycieli). Taki układ pozwala sprawdzić, czy wszystkie szkoły i placówki wskazały właściwą jednostkę samorządu terytorialnego jako swój organ prowadzający, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność.


Zakres podmiotowy

Wykaz obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły i placówki funkcjonujące w systemie oświaty (z wyjątkiem OHP) oraz publiczne placówki zatrudniające nauczycieli funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz placówki prowadzone przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości. Nie obejmuje jednostek zobowiązanych do przekazywania danych w ramach SIO, ale nie prowadzących działalności stricte pedagogicznej, takich jak gminy (w zakresie danych o realizacji obowiązku nauki), kuratoria oświaty, organy nadzoru pedagogicznego, komisje egzaminacyjne.

Odrębnie przedstawiony jest wykaz placówek publicznych spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli oraz wykaz zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.


Zakres przedmiotowy

Dane o szkołach i placówkach obejmują podstawowe dane identyfikacyjne: położenie terytorialne wg kodu JST, typ szkoły/placówki, nazwa, patron, pełny adres, telefon, fax, strona www (o ile istnieje), podstawowa identyfikacja organizacyjna, w tym oznaczenie czy szkoła/placówka jest publiczna/niepubliczna, kategoria uczniów, specyfika szkoły (ogólnodostępna/specjalna), złożoność struktury organizacyjnej (samodzielna/w zespole), identyfikacja organu prowadzącego i/lub rejestrującego, REGON.

Dla większej przejrzystości dane dotyczące identyfikacji terytorialnej („Kod JST”), oraz organu prowadzącego i rejestrującego podano w formie kodów. Wyjaśnienie kodów województw, powiatów i gmin przedstawione jest w załączonym wykazie (wykaz kodów JST). Kody organów prowadzących i rejestrujących wyjaśnione są w załączonym słowniku.


Forma i struktura

Wykaz podzielony jest na trzy części dotyczące: (1) szkół i placówek w systemie oświaty; (2) placówek spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli; (3) zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Ze względu na objętość część 1 podzielono na 16 podzbiorów według województw. Części 2 i 3 obejmują cały kraj.

Każda z części wykazu przedstawiona jest w dwóch plikach: (1) PDF; (2) XLS. Ściągnięcie pliku XLS pozwoli na dowolne przekształcanie wykazu według wybranej kategorii porządkującej.

Szkoły i placówki w części 1 uporządkowane są kolejno według kategorii:

  • kod JST właściwy dla położenia terytorialnego szkoły lub placówki (uwaga: nie należy go mylić z kodem JST właściwym dla organu prowadzącego lub rejestrującego szkołę lub placówkę),

  • kod typu szkoły lub placówki,

  • kod publiczności (publiczna/niepubliczna),

  • nazwa szkoły lub placówki (uwaga: jest to kategoria słabo porządkująca zbiory zwłaszcza w części dotyczącej szkół i placówek niepublicznych, które nie są zobowiązane do stosowania ściśle ujednoliconego nazewnictwa oraz publicznych, w stosunku do których organy prowadzące nie ustaliły takiego nazewnictwa).


Uwaga

Nazwy stosowane w wykazie są oryginalnym wytworem szkół i placówek. Organy pośredniczące w przekazywaniu danych SIO (JST, kuratoria oświaty, ministrowie właściwi) nie mogą ich poprawiać (nawet w zakresie gramatyki) – powinny jedynie zwracać się o dokonanie korekt. Korekty można wnosić jedynie na poziomie szkół i placówek. Jest to zasada niezwykle ważna dla utrzymania spójności tak dużej bazy danych jak SIO. Powoduje ona jednak przedłużanie się procesu weryfikacji. W związku z tym nie możemy gwarantować pełnej poprawności danych w wykazie.

Będziemy jednak wdzięczni za przekazywanie uwag dotyczących dostrzeżonych błędów. Błędy prosimy zgłaszać w pierwszej kolejności właściwym organom scalającym dane (tj. właściwym JST lub ministrom właściwym dla szkół i placówek resortowych). Będziemy także przyjmowali takie zgłoszenia na adres: sio@cie.men.gov.pl.

Na ten sam adres można przesyłać także uwagi dotyczące doskonalenia treści, formy i struktury wykazu.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2009-01-15

Data modyfikacji: 2017-03-17