Pracownik zespołu wsparcia użytkownika – Helpdesk

Centrum Informatyczne Edukacji poszukuje pracownika do zespołu wsparcia użytkownika – HelpDesk. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za udzielanie pomocy technicznej związanej z funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Prosimy o podanie, przez kandydata do pracy, oczekiwanego wynagrodzenia w kwocie netto w treści CV

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe informatyczne – średnie ze zdaną maturą lub wyższe;
 • znajomość zagadnień z obszaru:
 • budowy komputerów i sprzętu komputerowego;
 • instalacji i konfiguracji systemów Microsoft Windows 7/8/10;
 • instalacji i obsługi oprogramowania Microsoft Office 2010-2016;
 • znajomość działania sieci LAN oraz urządzeń sieciowych;
 • znajomość instalacji i konfiguracji drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych;
 • znajomość konfiguracji urządzeń mobilnych (iPad, Samsung Galaxy Tab, itp.);
 • umiejętność instalacji i konfiguracji standardowego oprogramowania i rozwiązywania problemów występujących podczas tych czynności;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność;
 • komunikatywność;
 • dokładność i zaangażowanie w pracy;
 • zdolność do szybkiego działania i podejmowania decyzji;
 • dobra organizacja pracy;
 • dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji przetargowych;
 • znajomość środowiska Active Directory;

Oferujemy:

 • pełny etat;
 • umowę o pracę;
 • stałe godziny pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • cv i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • pocztą: Centrum Informatyczne Edukacji, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – Pracownik zespołu wsparcia użytkownika – Helpdesk”),
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja.cie@cie.men.gov.pl, w temacie wiadomości: „Oferta pracy – Pracownik zespołu wsparcia użytkownika – Helpdesk”,
 • osobiście Centrum Informatyczne Edukacji, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, pokój 10, I piętro, w godzinach: 9.00-16.00 (z dopiskiem: „Pracownik zespołu wsparcia użytkownika – Helpdesk”)

Inne informacje:

 • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie, adres: ul. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cie.men.gov.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Katarzyna Kunaszyk

Wprowadził(a): Katarzyna Kunaszyk

Data wytworzenia: 2020-01-07

Data modyfikacji: 2020-08-06