Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Centrum Informatyczne Edukacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty), który został powierzony do realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji Decyzją nr UDA.POWR.02.10.00-00-0007/18-00 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2018 r. Partnerem wiodącym w przedmiotowym projekcie jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Centrum Informatyczne Edukacji jest Partnerem Technologicznym. Szczegółowy zakres partnerstwa reguluje Porozumienie o partnerstwie zawarte w dniu 28 sierpnia 2018 r. między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Centrum Informatycznym Edukacji.

Zgodnym zamiarem Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Informatycznego Edukacji jest wspólne przygotowanie, a następnie realizacja projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu do pracy z uczniem, w tym uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja celu zostanie zapewniona m.in. poprzez opracowanie koncepcji modułowych e-podręczników (merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej), przykładowych Map Modułów oraz poprzez udostępnienie na publicznej platformie, bezpłatnych i wystandaryzowanych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego.

 

 

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Anna Dróżdż

Wprowadził(a): Anna Dróżdż

Data wytworzenia: 2018-09-21

Data modyfikacji: 2018-09-21