Dla jakich uczniów organizuje się kształcenie specjalne?

Kształcenie specjalne w szkole organizuje się dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Jak wypełnić tabelę NP1 – uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością?

W tabeli NP1 należy wykazać uczniów/wychowanków, w stosunku do których w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, stwierdzono więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności. W wierszu pierwszym należy wykazać liczbę uczniów ogółem, natomiast w kolejnych wierszach liczbę uczniów, u których występuje niepełnosprawność określonego rodzaju. Oznacza to, że w wierszach 2-9 każdy uczeń musi […]

 

Jak wykazać uczniów z głębokim upośledzeniem?

Uczniów z głębokim upośledzeniem należy wykazać tylko w tabeli NP5. W tabeli tej należy wykazać dzieci lub młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Osób tych nie należy wykazywać w tabelach dotyczących liczby uczniów szkoły, […]