Jak należy wykazać nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin?

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W SIO tygodniowy wymiar zajęć (tabela N2)oraz obowiązki tego nauczyciela należy wykazać według jednego (tego samego) […]