Jak wypełnić tabelę NP1 – uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością?

W tabeli NP1 należy wykazać uczniów/wychowanków, w stosunku do których w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, stwierdzono więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności.
W wierszu pierwszym należy wykazać liczbę uczniów ogółem, natomiast w kolejnych wierszach liczbę uczniów, u których występuje niepełnosprawność określonego rodzaju. Oznacza to, że w wierszach 2-9 każdy uczeń musi być wykazany co najmniej dwa razy.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06