Dostawa oprogramowania analityczno-raportowego oraz opracowanie i wdrożenie warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej

Ogłoszenie

Załącznik nr 1  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Załącznik nr 2  Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr4  Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2010_S 2010-102236 z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2010-08-03

Data modyfikacji: 2010-08-03