Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów w nowym SIO na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

06/03/2018 r

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw,

 zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego systemu informacji oświatowej (SIO) są pozyskiwane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny.

Dane są pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych.

Pozyskiwane dane dziedzinowe obejmują okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej (tj. czy uczeń jest uczniem szkoły lub placówki oświatowej oraz w jakim okresie), a także typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

W szczególności, rodzic ucznia (osoba uprawniona), składając wniosek o przyznanie ww. świadczeń, w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie ich przyznanie uzależnione będzie od nauki dziecka w szkole, jest obowiązany do załączenia do wniosku m.in. oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Złożone oświadczenia będą weryfikowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw za pomocą danych pozyskanych z nowego SIO, tj. sprawdzenie czy uczeń, na którego ma być udzielone świadczenie jest wpisany do nowego SIO. Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa nie odnajdzie wskazanej osoby w nowym SIO (uczeń musi być przypisany do oddziału), będzie kontaktował się z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej w celu potwierdzenia prawdziwości złożonego przez rodzica oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Minister właściwy do spraw rodziny zakończył już pierwszy wstępny etap weryfikacji pozyskanych danych uczniów. Uprzejmie dziękujemy za przypisanie uczniów do oddziałów w poprzednim roku szkolnym. Zgodnie z podstawą prawną zawartą w ww. ustawie, od 1 stycznia 2018 r. została uruchomiana bezpośrednia współpraca systemu nowego SIO i systemu EMPATIA (służącego do obsługi świadczeń rodzinnych). Obecnie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz marszałkowie województw będą pozyskiwać dane uczniów z nowego SIO w celu weryfikacji przyznanych świadczeń rodzinnych bezpośrednio za pomocą systemu EMPATIA.

W związku z tym, że powyższa procedura będzie również wykorzystywana do weryfikacji spełnienia ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce osób (i członków ich rodzin) ubiegających się i otrzymujących świadczenia wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, niezwykle istotne jest, aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do oddziałów na bieżący rok szkolny 2017/2018. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby zarejestrowani uczniowie byli przypisani do odpowiednich oddziałów, gdyż bez tego nie będzie możliwe w pełni potwierdzenie prawdziwości złożonego oświadczenia.

Jednocześnie informuję, iż funkcjonalność umożliwiająca przypisanie do oddziału uczniów oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w szkole podstawowej, którzy byli wcześniej uczniami tej szkoły podstawowej, zostanie udostępniona niezwłocznie. Ponadto, obecnie nie jest również dostępne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego.  Uprzejmie proszę śledzić komunikaty zamieszczane w aktualnościach na stronie nowego SIO https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/ (zakładka Modernizacja SIO). Po uruchomieniu tych funkcji, uprzejmie proszę o przypisanie tych uczniów do oddziałów.

 Z poważaniem,

Grzegorz Pochopień

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Kazimierska

Wprowadził(a): Dorota Kazimierska

Data wytworzenia: 2018-03-06

Data modyfikacji: 2018-03-06